Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 6 серпня 2007 р. № 987

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації
 
1. Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації.
2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням. 
3. Основними завданнями відділу є:
- організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);
- здійснення контролю за виконанням актів Центральної виборчої комісії (далі – розпорядник Реєстру).
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій в процесі створення і ведення Реєстру;
- розглядає в установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відповідних відділів ведення Реєстру;
- перевіряє у разі призначення виборів чи референдумів правильність складення списків виборців відділами ведення Реєстру;
- здійснює контроль за виконанням відділами ведення Реєстру актів розпорядника Реєстру;
- здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5. Відділ має право:
- одержувати в установленому законодавством порядку від відділів ведення Реєстру та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Відділ має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.
7. Відділ взаємодіє в процесі виконання покладених на нього завдань з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.
8. Відділ очолює начальник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби не менш як три роки або має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.
Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з неї головою облдержадміністрації.
9. Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
- розподіляє обов'язки між працівниками відділу;
- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.
10. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з неї головою облдержадміністрації за поданням начальника відділу, погодженим із заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.
На посаду спеціаліста відділу адміністрування Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим органам управління державною службою.