Основні функції

В межах наданих повноважень:

 • здійснює заходи щодо презентації економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області за кордоном, зокрема, шляхом організації та участі у форумах, конференціях, «круглих столах», проведення офіційних та робочих зустрічей;
 • забезпечує розробку та погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації, готує протоколи засідань та інформує Міністерство закордонних справ України про результати цих зустрічей;
 • розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів) та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для надання відповідної державної фінансової підтримки;
 • здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій та надає консультативно-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, потенційним інвесторам щодо порядку проведення державної реєстрації іноземних інвестицій;
 • бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відповідні пропозиції;
 • здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного партнера у межах повноважень, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для участі облдержадміністрації у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;
 • здійснює оформлення та видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних ліцензій, разових (індивідуальних) ліцензій у межах повноважень, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та подання відповідної інформації Міністерству економічного розвитку і торгівлі України стосовно їх видачі;
 • здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС.
 • Організовує взаємодію з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями.
 • Інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території області про накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 • Надає адміністративні послуги у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.
 • Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Вносить пропозиції до проекту обласного бюджету.
 • Забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
 • Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
 • Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
 • Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації.
 • Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
 • Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
 • Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 • Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 • Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
 • Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.
 • Постійно інформує населення про стан здійснення повноважень, що належать до компетенції Департаменту.
 • Здійснює в межах компетенції Департаменту повноваження, делеговані облдержадміністрації обласною радою.
 • Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Забезпечує захист персональних даних.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 • Здійснює інші передбачені законом повноваження.