від 12 жовтня 2007 року № 1284

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ про Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

1. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі - Головне управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству праці та соціальної політики України (далі Мінпраці).
 
2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Головного управління є:
- забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;
- забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;
- координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на території області, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;
- забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення та реалізації територіальних програм зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконкомів міських рад міст обласного значення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об’єднаннями громадян та організаціями роботодавців.
 
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
4.1. Проводить моніторинг у сфері праці, зайнятості, трудової міграції, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також регіонального прожиткового мінімуму; аналізує та прогнозує соціально-трудові відносини на території області.
 
4.2. Організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників.
 
4.3. Аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів).
 
4.4. Подає пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області та бере участь у їх реалізації, координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням обласної програми зайнятості, бере участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм з питань, що належать до його компетенції.
 
4.5. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.
 
4.6. Вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, що відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; здійснює організаційно-консультаційне та інформаційне забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві; бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць, доцільності створення і розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон.
 
4.7. Вивчає стан трудової міграції на території області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків, бере участь у проведенні перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
 
4.8. Бере участь у встановленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час.
 
4.9. Забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби.
 
4.10. Забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб - підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці.
 
4.11. Вивчає стан додержання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подає пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та підвищення ефективності діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
4.12. Здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення.
 
4.13. Координує і контролює роботу підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу; сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, розвитку недержавних систем пенсійного забезпечення, впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи.
 
4.14. Проводить роботу з надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам, у тому числі інвалідам, а також одноразової матеріальної допомоги громадянам області, які перебувають у складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту через низький рівень доходів, за рахунок коштів обласного бюджету; здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення; координує і контролює роботу підрозділів з нарахування і виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат.
 
4.15. Забезпечує створення банку даних інвалідів; сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, безперешкодному їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.
 
4.16. Сприяє розвитку центрів професійної реабілітації інвалідів та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення, опрацьовує і аналізує документи про видатки на їх функціонування, направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.
 
4.17. Організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування; організовує, координує та здійснює контроль за забезпеченням інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно-курортним лікуванням.
 
4.18. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вживає заходів для створення соціальних служб з надання послуг цим громадянам, забезпечує організацію роботи із створення в області мережі установ і закладів з надання соціальних послуг.
 
4.19. Забезпечує створення бази даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, проводить роботу, пов’язану з розвитком, зміцненням мережі інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, координує та контролює їх діяльність; сприяє розвитку в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів підсобного господарства і виробництва для задоволення їх потреб; координує та контролює у межах своєї компетенції діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги.
 
4.20. Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення.
 
4.21. Подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги.
 
4.22. Організовує контроль в межах своєї компетенції за наданням установлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань, розробляє та подає відповідні пропозиції.
 
4.23. Організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та здійсненням заходів щодо їх соціального захисту і оздоровлення; розробляє основні напрями роботи, коротко- і довгострокові прогнози, проекти цільових програм забезпечення соціального захисту зазначених осіб і подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цих питань.
 
4.24. Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.
 
4.25. Організовує, координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
 
4.26. Організовує, координує та контролює здійснення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.
 
4.27. Організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни.
 
4.28. Сприяє благодійним, релігійним, громадським організаціям, окремим громадянам у наданні допомоги та соціальних послуг соціально незахищеним громадянам.
 
4.29. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям з дітьми.
 
4.30. Бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення (розірвання) і визначення умов контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласних держадміністрацій, а також щодо погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці.
 
4.31. Спрямовує і контролює роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних держадміністрацій; вивчає, узагальнює і поширює досвід та впроваджує прогресивні методи в їх роботу; надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним структурним підрозділам виконкомів міських рад міст обласного значення.
 
4.32. Проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників Головного управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації; координує підготовку соціальних працівників для відповідних територій.
 
4.33. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.
 
4.34. Організовує через засоби масової інформації роз’яснення нормативно-правових актів про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальні послуги та соціальне обслуговування населення.
 
4.35. Утворює підрозділи комп’ютерної обробки інформації, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі єдиної інформаційної системи Мінпраці.
 
4.36. Виконує функції управління майном, що належить йому на праві оперативного управління.
 
4.37. Забезпечує в установленому порядку ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
 
4.38. Забезпечує створення та підтримання в актуальному стані бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги.
 
4.39. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань та координує роботу в рамках таких проектів.
 
4.40. Забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці.
 
4.41. Сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації.
 
4.42. Визначає потребу та подає пропозиції обласній держадміністрації про утворення закладів соціального захисту бездомних громадян та установ, що надають соціальну допомогу особам, звільненим з місць позбавлення волі; проводить роботу, пов’язану з розвитком їх мережі та зміцненням матеріально-технічної бази, контролює якість надання ними соціальних послуг.
 
4.43. Бере участь у вирішенні питань влаштування до стаціонарних закладів, що належать до сфери управління Мінпраці та обласної ради (за умови наявності відповідних документів для поселення до будинку-інтернату), колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, та до установ тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію держави, в якій ведуться або велися бойові дії, та перебувають в Україні на законних підставах.
 
4.44. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.
 
4.45. Організовує відповідно до законодавства впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, узагальнює інформацію про потребу в наданні цих послуг відповідними установами, закладами та фізичними особами, подає обласній держадміністрації пропозиції щодо створення ефективної системи їх надання;
 
4.46. Здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.
 
4.47. Виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
5. Управління має право:
 
5.1. Подавати голові обласної держадміністрації пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевих держадміністрацій, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у разі систематичного порушення законодавства у сфері праці, зайнятості, соціального захисту та соціального обслуговування.
 
5.2. Подавати у разі потреби обласній держадміністрації, Мінпраці пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері праці, зайнятості, професійної освіти, трудової міграції, соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення на території області.
 
5.3. Залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій спеціалістів інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).
 
5.4. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
5.5. Проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.
 
5.6. Засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для висвітлення питань, що належать до його компетенції, а також випускати проспекти, листівки та інші матеріали.
 
5.7. Виступати замовником науково-дослідних робіт у сфері соціально-трудових відносин, оплати і нормування праці, зайнятості, професійної освіти та трудової міграції, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, налагодження соціального партнерства.
 
6. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з релігійними, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян.
 
7. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Мінпраці.
 
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної держадміністрації за поданням начальника Головного управління та погодженням з Мінпраці.
 
8. Начальник головного управління:
 
- здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника Головного управління, керівників його структурних підрозділів;
 
- подає на затвердження голові обласної держадміністрації кошторис і штатний розпис Головного управління;
 
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 
- затверджує структуру, положення про структурні підрозділи Головного управління, функціональні обов’язки його працівників;
 
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Головного управління;
 
- у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Головного управління;
 
- бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці;
 
- погоджує призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь праці та соціального захисту населення районних держадміністрації.
 
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, в ньому утворюється колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), його заступників за посадою, інших відповідальних працівників Головного управління.
До складу колегії можуть входити керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, а також представники відповідних громадських організацій.
 
Персональний склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника Головного управління.
 
Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Головного управління.
 
10. Для розроблення наукових рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Головного управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради.
Склад наукових рад та положення про них затверджує начальник Головного управління.
 
11. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Головного управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної держадміністрації після попередньої їх експертизи у Головному фінансовому управлінні обласної держадміністрації.
 
13. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.