від 18 листопада 2005 року № 1615/2005

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції"

Указ
Президента України
Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції

З метою протидії корупції, забезпечення вдосконалення відповідного законодавства, здійснення заходів щодо відокремлення бізнесу від влади, посилення прозорості діяльності органів державної влади, поліпшення умов для ефективного розвитку підприємництва в Україні, усунення причин, що сприяють тінізації економіки, залучення громадськості до моніторингу стану справ у цих сферах постановляю:

1. Визначити одним із пріоритетних заходів щодо протидії корупції запровадження громадського моніторингу стану поширення корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах на загальнодержавному та місцевому рівнях.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та подати у тримісячний строк для внесення Президентом України як невідкладних законопроекти щодо:

а) визначення в системі органів виконавчої влади посад, які є політичними, та встановлення спрощеного порядку звільнення осіб, які обіймають такі посади;

б) уточнення поняття корупції, видів корупційних діянь і суб'єктів цих діянь, інших правопорушень, пов'язаних із корупцією;

в) установлення порядку передачі майна, що належить особам, які займають політичні посади, та членам їх сімей, в управління спеціалізованим незалежним юридичним особам, порядку здійснення такої діяльності спеціалізованими юридичними особами, а також заборони одержання зазначеними фізичними особами подарунків у вигляді товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує визначений законом розмір;

г) визначення поняття конфлікту інтересів під час виконання державними службовцями повноважень, передбачивши заходи із запобігання виникненню такого конфлікту;

д) посилення кримінальної відповідальності за втручання в діяльність органів дізнання, досудового слідства, суду та встановлення відповідальності за втручання в діяльність органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, здійснюють дисциплінарне провадження;

е) удосконалення процедур декларування доходів і майна державних службовців та осіб, які займають політичні посади чи претендують на їх зайняття, запровадження обов'язкового декларування витрат особами, які займають політичні посади, державними службовцями, працівниками органів прокуратури, служби безпеки, митних органів, органів внутрішніх справ, державної податкової служби, судів та членами їх сімей, а також покладення на органи державної податкової служби контролю за достовірністю відомостей, що містяться в деклараціях про доходи та витрати, визначення механізму оцінки відповідності доходів здійсненим витратам;

є) легалізації доходів фізичних та юридичних осіб, одержаних із порушенням установлених законодавством правил податкового та валютного регулювання, передбачивши механізми її здійснення, в тому числі одноразове декларування всього майна та коштів, заборону на проведення перевірок органами державної влади відповідних фізичних та юридичних осіб за податковими та іншими зобов'язаннями, на які поширюється легалізація і які виникли до її здійснення;

ж) механізмів забезпечення стабільності та непорушності прав власності, набутих у встановленому законом порядку в процесі приватизації державного майна у період 1994 - 2004 років;

з) внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення свободи підприємницької діяльності, обмеження державного регулювання економічних процесів, усунення причин, які сприяють корупції, ухиленню від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), веденню господарської діяльності з порушенням норм законодавства;

и) забезпечення надання громадянам та юридичним особам державних (адміністративних) послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний уряд";

2) затвердити протягом двох місяців методику та порядок організації проведення громадського моніторингу стану поширення корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах на загальнодержавному та місцевому рівнях, передбачивши щорічне оприлюднення його даних;

3) вжити у двомісячний строк у встановленому порядку заходів щодо вдосконалення системи електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

4) забезпечити залучення представників наукових установ, підприємств, об'єднань громадян, соціологічних, міжнародних організацій, незалежних експертів до підготовки на виконання пунктів 1 - 3 цієї статті проектів відповідних нормативно-правових актів, а також винесення на громадське обговорення зазначених у пункті 1 цієї статті законопроектів.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 листопада 2005 року
N 1615/2005