ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, а саме:

 
1.Стаття 6 "Обмеження щодо використання службового становища", - забороняє використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
1)   неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
2)   неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;
3)   неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.
 
2. Стаття 7 «Обмеження щодо сумісництва та суміщення іншими  видами діяльності» забороняє:
1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
 
3. Стаття 8"Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)", - забороняє безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб.
 
4. Стаття 9 "Обмеження щодо роботи близьких осіб", - забороняє державним службовцям мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Стаття 11 "Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - зобов'язує вищевказану особу надати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, зокрема щодо:
1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
4) наявності в особи корпоративних прав;
5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
 
5.   Стаття 10 "Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування", - забороняє особам, уповноваженим на  виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4  цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність,  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  протягом року з дня її припинення:
1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької  діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи,  зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або   місцевого самоврядування здійснювали  повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;
3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих,  що розглядаються в судах), в яких іншою стороною  є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.
 
6. Стаття 12 "Фінансовий контроль", - зобов'язує державних службовців щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
У разі відкриття державним службовцем валютного рахунка в установі банку-нерезидента він зобов'язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 
7. Стаття 14 "Урегулювання конфлікту інтересів", - зобов'язує державних службовців:
1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
8. Стаття 16 «Вимоги щодо прозорості інформації», - забороняє державним службовцям:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 21 "Види відповідальності за корупційні правопорушення":
 
1. За вчинення корупційних правопорушень державні службовці притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.
 
2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру затверджується Міністерством юстиції України.
 
Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення
1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.
2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України.
Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.
3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений  центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.  Порядок інформування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби про осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого  самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до   відповідальності за корупційне правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли  вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері  протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
                                                                                                    
                                                                    Сектор з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату
                                                                                           облдержадміністрації