Про випадки подання податкової декларації державними службовцями

За повідомленням Державної податкової служби у Луганській області державні службовці щороку подають за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до Закону України від 07 квітня 2011 року № 3206 -VI "Про засади запобігання і протидії корупції".

Крім того, у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України, громадяни, у тому числі державні службовці, зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи, отримані у минулому році.

Зокрема, якщо впродовж календарного року вони отримували наступні доходи:

-  у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами від двох і більше суб'єктів господарювання в загальній сумі, що перевищує 120 мінімальних заробітних плат (за 2012 рік -128 760 грн.);

- у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права, грошові заощадження (крім заощаджень Ощадбанку СРСР до 1992 року)) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також тими, хто сплатив податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини);

-  у вигляді подарунку від фізичних осіб (у т.ч. призів, вартість яких перевищує 50 відсотків однієї мінімальної зарплати - 536 грн.);

-  дохід, отриманий при наданні нерухомого (у т.ч. від здачі в найм житла, земельних паїв) і рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання ;

- дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (крім сум, що за рішенням
суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку
внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та
здоров'ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення
виконання ним договірного зобов'язання; пені, що сплачується на користь
платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду)
внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових
зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування; суми втрат,
заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування,
прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку,
встановленому законом; виплати з державного бюджету, пов'язані з
виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі
Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ
проти України;

- дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно);

- дохід від операцій з продажу рухомого майна: у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно; у разі продажу нижче оціночної вартості;

- доходи, отримані за межами України (іноземні доходи);

- доходи попередніх періодів (самостійно виявлені) тощо.

Також фізичні особи можуть отримувати доходи, які відповідно до норм розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті, але не звільнені від оподаткування. Тому громадяни, у тому числі державні службовці, зобов'язані самостійно подати декларацію та задекларувати такі отримані ними доходи:

-        інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами
шляхом продажу частки у статутному фонді або продажу акцій чи цінних
паперів;

-       нецільову благодійну допомогу понад установлену Кодексом норму

(у 2012 р. - 1500грн.) (нецільова благодійна допомога - що надається
благодійником без встановлення умов або напрямів її витрачання);

Довідкове: якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплата передбачена положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо); прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної шати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставками, встановленими Кодексом.

Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв'язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то така нецільова допомога не включається до оподатковуваного доходу платника протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу (у 2012 році - 1500 грн.). Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і підлягає оподаткуванню суб'єктом  господарювання.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від двох і більше благодійників - фізичних чи юридичних осіб платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (1500 грн.).

-        невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної
допомоги (цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені
умови та напрями її витрачання);

-       непогашену частину податку з суми, наданої під звіт, при припиненні
трудової діяльності;

-         додаткові блага від третьої особи (послуги з побутового
обслуговування фізичної особи, членів її сім'ї або від імені чи за її
дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження
об'єктів рухомого або нерухомого майна, що належить таким особам або
використовується ними);

-        сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-
правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка
перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового
року (у 2012 році - 536,50 грн.), крім сум податкової заборгованості, за якими
минув строк позовної давності у встановленому Кодексом порядку
(комунальні платежі) тощо.

Декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня до податкового органу за місцем проживання державного службовця.

          Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 07.11.2011 № 1395 «Про затвердження форми податкової
декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення
податкової декларації про майновий стан і доходи».

На веб-сайті ДПС у Луганській області створено спеціальний банер «Заповнення   декларації on-line»,   де   знаходиться   форма   декларації   з додатками, які можна заповнити та зберегти на паперових носіях або відразу відправити до податкової інспекції в електронному вигляді.

Водночас, державні службовці можуть подати декларацію про майновий стан і доходи для використання свого права на податкову знижку. Перелік витрат, які включаються до податкової знижки, визначено пунктом 166.3 статті 166 Податкового кодексу України.

Подати річну податкову декларацію у зв'язку з використанням права на податкову знижку можна до 31 грудня поточного року включно.

Таким чином, якщо державний службовець не отримував протягом звітного року доходів, визначених розділом IV Податкового кодексу України, та не мав витрат для отримання податкової знижки, подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи йому не потрібно.

 

 

 

Джерело: - Лист Державної податкової служби у Луганській області від 26.03.2013 № 3475/06-200/16 на адресу Луганської облдержадміністрації.