Порядок реєстрації

 

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора. Далі - договори (контракти)

Державну реєстрацію договорів (контрактів) здійснює МЗЕЗторг та уповноважені ним органи (далі - органи державної реєстрації).

Державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами) відповідно до статей 23 та 24 Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Для державної реєстрації договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:

· лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

· інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встановлює МЗЕЗторг;

· договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

· засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

· документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

· ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);

· документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

У разі обґрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для державної реєстрації, несе суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України.

Інформація, наведена у документах, поданих для державної реєстрації договору (контракту), є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

Орган державної реєстрації розглядає документи протягом 20 календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів). За результатами розгляду орган державної реєстрації приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній.

Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації договору (контракту), складена за формою і заповнена згідно з порядком, що встановлює МЗЕЗторг, та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті).

Один примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та копія договору (контракту) залишаються в органі державної реєстрації.

Картка державної реєстрації договору (контракту) видасться суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у трьох примірниках. Перший примірник такої картки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий - до державної податкової інспекції за місцезнаходженням українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, третій - залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

· умови договору (контракту) не відповідають законодавству України;

· до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

· існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Відмова у державній реєстрації договору (контракту) повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Кошти, одержані за реєстрацію договору (контракту), перераховуються до Державного бюджету України. У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.

У разі втрати (знищення) картки державної реєстрації договору (контракту) власникові (власникам) видається дублікат картки реєстрації договору (контракту).

Для отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) учасник договору (контракту) подає до органу державної реєстрації:

· опубліковану в офіційній пресі об'яву про визнання недійсною втраченої картки державної реєстрації договору (контракту);

· документ, що засвідчує сплату збору за видачу картки і дубліката картки державної реєстрації договору (контракту).

Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з моменту подання документів повинен видати дублікат картки державної реєстрації договору (контракту).

За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність, встановленої на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

Додаток

Затверджено

наказом МЗЕЗторгу України

від 20.02.1997 р. N125

Інформаційна картка договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Контракт N від

1. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України – учасник договору (контракту),
 якому доручено ведення спільних справу часників__________________________________

_____________________________________________________________________________
(назва, форма власності, юридична адреса, код ЗУКПО,

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

_____________________________________________________________________________

2. Інші учасники договору (контракту)_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(назва, код ЗУКПО, форма власності, юридична адреса,

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

_____________________________________________________________________________

3.  Вид спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті)____________

4. Термін дії договору (контракту)_________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
України - учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників
______________________________________________________________

Дата заповнення "_____ "___________20 ___ р.

(підпис)

М.П.