Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
від  04 листопада 2020 року № 768

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

 

1. Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова) та в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань, визначених цим Положенням.

2. Департамент підпорядкований голові, підзвітний і підконтрольний заступнику голови згідно з розподілом обов’язків та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,  центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються сфери управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майно), земельних відносин та розпорядження водними об’єктами, розпорядженнями голови, рішеннями обласної ради, цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) реалізація державної і регіональної політики у сфері управління майном, земельних відносин та розпорядження водними об’єктами, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та радіаційної безпеки (в межах компетенції), заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

2) управління майном у межах повноважень, у тому числі делегованих обласною радою;

3) координація діяльності інших структурних підрозділів облдержадміністрації щодо управління майном, закріпленим на праві господарського відання та оперативного управління;

4) захист у межах компетенції прав держави та територіальних громад сіл, селищ, міст області щодо майна;

5) здійснення у межах повноважень облдержадміністрації функцій щодо розпорядження земельними ділянками державної власності та водними об’єктами;

6) вирішення у межах повноважень обласної військово-цивільної адміністрації питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок);

7) здійснення регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки (в межах компетенції), у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі, а також водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів Смарагдової мережі Європи та біосферних резерватів;

8) інформування населення через засоби масової інформації, на офіційному вебсайті облдержадміністрації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та проведення заходів щодо їх ліквідації.

 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює облік та забезпечує проведення інвентаризації нерухомого майна;

2) виявляє спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації майно, яке не використовується або використовується неефективно, та готує пропозиції щодо його використання;

3) здійснює спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації контроль за ефективним використанням та збереженням майна;

4) забезпечує ведення реєстру підприємств, установ, організацій, яким передано майно на праві оперативного управління та господарського відання;

5) здійснює методичне забезпечення реалізації прав оперативного управління та господарського відання стосовно майна;

6) надає інформацію про належність нерухомого майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

7) здійснює контроль за державною реєстрацією правочинів щодо нерухомого майна;

8) розглядає пропозиції щодо прийняття та передачі майна, готує проєкти розпоряджень голови із цих питань, бере участь у роботі відповідних комісій;

9) готує проєкти розпоряджень голови щодо:

        придбання об’єктів з державної або іншої власності у спільну власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

        передачі майна з балансу на баланс підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

10) здійснює облік об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, стосовно яких встановлено обтяження;

11) здійснює претензійно-позовну роботу з питань захисту майнових прав щодо майна;

12) розглядає питання щодо списання майна, готує проєкти розпоряджень голови із цих питань, бере участь у роботі відповідних комісій;

13) забезпечує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації підготовку необхідних документів для передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є облдержадміністрація;

14) забезпечує оприлюднення переліків об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, договорів оренди, змін і доповнень до них, орендодавцем за якими є облдержадміністрація, інших рішень, оголошень  та інформації орендодавця відповідно до закону;

15) здійснює організацію та проведення заходів щодо передачі в оренду майна, орендодавцем якого є облдержадміністрація, в електронній торговій системі;

16) разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації погоджує зміст оголошення про передачу в оренду на аукціоні майна, орендодавцями якого є балансоутримувачі, у тому числі інформації про додаткові умови оренди певних видів майна, до моменту його розміщення в електронній торговій системі;

17) проводить конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, виконує функції замовника на проведення незалежної оцінки та її рецензування у встановлених чинним законодавством випадках;

18) розглядає та затверджує висновки про вартість нерухомого майна;

19) готує проєкти договорів оренди нерухомого майна, орендодавцем за якими є облдержадміністрація;

20) укладає за дорученням голови договори оренди нерухомого майна;

21) здійснює облік укладених договорів оренди нерухомого майна;

22) разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, до сфери управління яких належать балансоутримувачі відповідного майна, готує пропозиції за результатами розгляду клопотання орендаря щодо надання згоди на  зарахування витрат на проведення ремонтних робіт в рахунок орендної плати, на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень майна, що передано в оренду;

23) контролює справляння надходжень до обласного бюджету в частині орендної плати за користування майном;

24) розглядає пропозиції інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та ініціює питання щодо створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, готує проєкти відповідних розпоряджень голови та статутів;

25) готує для внесення на розгляд голови пропозиції щодо утворення статутного капіталу підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – підприємства) та його розміру;

26) розглядає та погоджує річні фінансові плани підприємств, здійснює контроль за їх виконанням;

27) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств шляхом аналізу їх фінансово-господарської діяльності, збору та аналізу їх бухгалтерської та статистичної звітності;

28) організовує проведення конкурсного відбору керівників підприємств, крім керівників закладів охорони здоров’я, що діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства;

29) готує проєкти розпоряджень голови щодо призначення та звільнення керівників підприємств, а також відповідних контрактів, крім керівників закладів охорони здоров’я, що діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства;

30) спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації здійснює контроль за виконанням керівниками підприємств умов контрактів;

31) вносить пропозиції голові щодо дострокового розірвання контрактів з керівниками підприємств, які не забезпечують виконання умов контрактів, застосування до них заходів матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, крім керівників закладів охорони здоров’я, що діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства;

32) разом з іншими структурними  підрозділами облдержадміністрації, до сфери управління яких належать балансоутримувачі  майна розглядає пропозиції щодо передачі під заставу такого майна, готує проєкти відповідних розпоряджень голови;

33) погоджує відповідно до проєктів місця і порядок проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних із будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм;

34) здійснює попередній розгляд, узагальнює звернення юридичних і фізичних осіб, що стосуються земельних питань та водних об’єктів, готує перелік земельних ділянок державної власності, розпорядження якими належить до повноважень облдержадміністрації, у тому числі в комплексі з водними об’єктами, права на які виставляються на земельні торги;

35) готує пропозиції голові щодо надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

36) погоджує надання у користування ділянок надр що містять корисні копалини місцевого значення;

37) готує проєкти розпоряджень голови щодо надання земельних ділянок:

державної власності у користування, у тому числі в комплексі з водними об’єктами на умовах оренди та передачі у власність;

комунальної власності з відповідних земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

38) виконує функції замовника на виконання послуг з проведення земельних торгів та робіт із розроблення паспортів водних об’єктів;

39) здійснює діяльність, пов’язану з проведенням земельних торгів щодо земельних ділянок державної власності, права на які виставляються на торги, їх скасуванням чи анулюванням результатів за наявності підстав, визначених законом, та оприлюдненням результатів;

40) веде облік розпоряджень голови щодо земельних ділянок державної власності, переданих у користування, а також договорів оренди земельних ділянок, орендодавцем за якими є облдержадміністрація;

41) здійснює контроль за виконанням орендарями та землекористувачами зобов’язань за договорами оренди земельних ділянок, стороною в яких є облдержадміністрація, та готує пропозиції щодо вирішення спірних питань, які виникають між облдержадміністрацією та орендарями, землекористувачами земельних ділянок, у тому числі з питань виконання орендарями умов договорів; припинення, у тому числі шляхом розірвання, договорів оренди у випадках, передбачених законом; поновлення договорів оренди земельних ділянок; координує відповідну роботу уповноважених посадових осіб райдержадміністрацій;

42) вживає заходів щодо державної реєстрації земельних ділянок державної власності, розпорядження якими здійснює облдержадміністрація, та речових прав на них;

43) вживає заходів щодо надання у строки, встановлені чинним законодавством, відповідним контролюючим органам за місцезнаходженням земельної ділянки переліків орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, а також здійснює інформування цих органів про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди та їх розірвання;

44) забезпечує:

44.1) у межах повноважень захист екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, зокрема дотримання положень Орхуської конвенції та додатків до неї (Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів тощо);

44.2) у межах повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44.3) вільний доступ громадян до інформації про стан довкілля, існуючі екологічні ризики для безпечної життєдіяльності, зокрема в електронному вигляді із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж у рамках впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;

44.4) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, охорони довкілля;

44.5) розроблення та виконання регіональних і місцевих схем і програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;

44.6) розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря та короткострокових планів дій для відповідної зони або агломерації, а також вживає заходів щодо поліпшення стану атмосферного повітря;

44.7) розроблення та затвердження програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для зони та агломерації;

44.8) координацію суб’єктів моніторингу атмосферного повітря та управління його якістю на рівні відповідної зони або агломерації;

44.9) ведення державного кадастру тваринного світу;

44.10) у межах компетенції організацію та виконання програмних документів за пріоритетними державними напрямами належного екологічного урядування;

44.11) формування інформаційних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у формі відкритих даних, а також їх оприлюднення;

44.12) інтероперабельність (здатність до взаємодії) спеціалізованих інформаційних ресурсів з іншими інформаційними системами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси національного рівня;

44.13) електронну взаємодію та обмін інформацією про стан довкілля з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності;

44.14) реалізацію транскордонних проєктів з питань створення та електронної взаємодії екологічних і природоохоронних інформаційних ресурсів;

44.15) організацію природоохоронних та еколого-освітніх заходів із залученням громадськості та громад на місцевому рівні для підтримки загальнодержавних акцій;

44.16) підвищення рівня поінформованості населення у сфері охорони навколишнього природного середовища та щодо реалізації заходів у цій сфері та поліпшення екологічної ситуації в Україні;

44.17) реалізацію державної політики у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу;

44.18) громадське обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;

44.19) інформування та участь громадськості у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

45) здійснює:

45.1) державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями екологічних вимог у межах повноважень;

45.2) моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції голові щодо їх врегулювання;

45.3) реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;

45.4) внесення та обробку даних у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відповідно до повноважень;

45.5) аналізує стан та тенденції розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

46) готує:

46.1) проєкти цільових програм з охорони навколишнього природного середовища та вносить пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку області у межах повноважень;

46.2) розробляє проєкти розпоряджень голови, нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;

46.3) бере участь у межах компетенції у розробленні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

46.4) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності громадськості тощо;

46.5) реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів другої та третьої груп;

46.6) інформує суб’єкта господарювання про зауваження, що надійшли від громадських організацій та окремих громадян, стосовно повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розміщеного суб’єктом в місцевих друкованих засобах масової інформації;

46.7) модернізує надання адміністративних послуг в електронному вигляді у рамках впровадження електронного урядування та їх інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, надає в межах компетенції адміністративні послуги;

47) видає в установленому законодавством порядку:

висновки з оцінки впливу на довкілля;

дозволи на:

47.1) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої груп;

47.2) здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;

47.3) відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

47.4) селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

47.5) спеціальне використання природних ресурсів:

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин) у межах лімітів, затверджених Міндовкілля;

немисливських видів тварин, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;

48) здійснює управління та регулювання у сфері організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду області:

48.1) вносить на розгляд голови: проєкти розпоряджень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; пропозиції відповідним державним органам про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність;

48.2) забезпечує підготовку та подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

48.3) розглядає клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організовує їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання;

48.4) забезпечує розроблення проєктів створення  територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

48.5) забезпечує розроблення і затвердження положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;

48.6) передає під охорону підприємствам, установам, організаціям, громадянам з оформленням охоронного зобов’язання території та об’єкти природно-заповідного фонду або їх частини, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають;

48.7) затверджує ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

48.8) погоджує дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) у межах затвердженого ліміту;

48.9) веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;

48.10) складає переліки територій та об’єктів екологічної мережі;

49) надає зауваження і пропозиції до:

заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів;

проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку;

50) залучає у разі необхідності інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться у процесі стратегічної екологічної оцінки;

51) у межах повноважень вживає заходів з усунення негативних наслідків для довкілля, зумовлених виконанням документа державного планування;

52) приймає рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;

53) розробляє проєкти розпоряджень голови про погодження в установленому порядку:

53.1) пропозицій користувачів мисливських угідь щодо встановлення лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;

53.2) проєктів з проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, бурових та геологорозвідувальних робіт;

53.3) індивідуальних регламентів скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод у поверхневі водні об’єкти;

53.4) проєктів організації та розвитку мисливського господарства;

53.5) спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу;

53.6) клопотань та матеріалів до них щодо приведення існуючого поділу лісів відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

53.7) нормативів виділення особливо захисних лісових ділянок;

53.8) заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування у межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;

53.9) проєктів організації, утримання і реконструкції територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

53.10) строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку їх здійснення, а також норм добування мисливських тварин;

53.11) пропускної спроможності мисливських угідь;

53.12) готує проєкти розпоряджень голови щодо надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури відповідно до повноважень щодо розпорядження землями, встановлених Земельним кодексом України;

54) погоджує:

54.1) місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників;

54.2) поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;

54.3) встановлення меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

54.4) проєкти водоохоронних зон;

54.5) переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

54.6) призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду;

54.7) перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно- заповідного фонду;

54.8) робочі проєкти землеустрою;

54.9) схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

54.10) проєкти землеустрою щодо:

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;

впорядкування у межах повноважень: території населених пунктів; території для містобудівних потреб;

відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

відведення земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;

55) надає голові для погодження документи щодо:

надання у користування мисливських угідь;

виділення особливо захисних лісових ділянок;

видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;

добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок в окремих випадках;

хімічного оброблення ґрунту пестицидами для створення лісових культур;

відстрочення на заготівлю та вивезення деревини;

56) бере участь у роботі комісій з:

питань призначення лісових насаджень до лісовідновної рубки;

доцільності призначення суцільної санітарної рубки у межах природно- заповідного фонду;

обстеження насаджень у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, та об’єктів Смарагдової мережі;

57) може утворювати експертні комісії з оцінки впливу на довкілля;

58) утворює комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря;

59) організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

60) веде облік звітів про інвентаризацію джерел утворення відходів і відходів виробництва та споживання;

61) складає і веде реєстри об’єктів утворення відходів (далі – ОУВ), об’єктів оброблення та утилізації відходів (далі – ООУВ), місць видалення відходів (далі – МВВ), збирає та зберігає електронні копії реєстрових карт ОУВ, ООУВ, паспортів МВВ;

62) затверджує в установленому порядку проєкти паспортів МВВ і реєстрових карт ОУВ та ООУВ;

63) вносить голові пропозиції з питань організації та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;

64) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує у межах повноважень функціонування державної системи моніторингу на регіональному рівні;

65) виконує функцію органу управління якістю атмосферного повітря;

66) встановлює пункти спостережень за станом атмосферного повітря та веде спостереження за рівнями забруднювальних речовин в межах території відповідної зони або агломерації;

67) готує (бере участь у підготовці) пропозиції до проєктів екологічних програм області, забезпечує їх виконання;

68) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету

69) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

формуванні і використанні обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету;

70) подає запити та пропозиції Міндовкілля щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

71) готує щороку спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає Міндовкілля доповідь про стан навколишнього природного середовища області та Екологічний паспорт регіону;

72) встановлює умови:

скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;

скидання дренажних вод;

73) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання і відтворення тваринного світу;

74) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

75) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд голови;

76) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

77) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

78) розробляє проєкти розпоряджень голови, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Департаменту;

79) бере участь у підготовці звітів голови для їх розгляду на сесії обласної ради;

80) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

81) самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує інформаційні та аналітичні матеріали, що належать до його повноважень, для подання голові;

82) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

83) здійснює у межах компетенції повноваження, делеговані обласною радою;

84) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

85) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів, виконує за відповідним розпорядженням голови функції головного розпорядника коштів обласного бюджету у межах повноважень; здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до обласного бюджет від використання майна;

86) бере участь у межах повноважень у погодженні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

87) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

88) готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проєкти угод, договорів;

89) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

90) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

91) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

92) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

93) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

94) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

95) забезпечує захист персональних даних, якими володіє Департамент;

96) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації у сфері управління майном, розпорядження земельними ділянками та водними об’єктами, з питань охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради та проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

6) подавати відповідно до чинного законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про виявлені правопорушення;

7) організовувати співпрацю із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іноземними представництвами та організаціями з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення
та охорони природних ресурсів та забезпечення у межах компетенції екологічної та радіаційної безпеки, виконання зобов’язань міжнародних документів та угод.

 

7. Департамент у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Департамент через його директора, а також працівників Департаменту відповідно до їх посадових обов’язків (без окремого доручення директора Департаменту) бере участь у судових справах (у порядку самопредставництва органу державної влади).

 

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою в установленому законодавством порядку та здійснює в ньому визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

 

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умови праці у Департаменті;

2) організовує планування роботи з персоналом Департаменту, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує їх прозорість і об’єктивність відповідно до вимог Закону;

3) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

4) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу Національному агентству України з питань державної служби інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад;

5) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби в Департаменті, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

6) присвоює ранги державним службовцям Департаменту;

7) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту, організовує роботу з підвищення рівня їх професійної компетенції;

8) здійснює планування навчання персоналу Департаменту;

9) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в Департаменті;

10) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Департаменту;

11) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Департаменту;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

13) подає на затвердження голови Положення про Департамент та посадову інструкцію директора Департаменту;

14) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції його працівників та розподіляє обов’язки між ними;

15) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

16) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

17) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

18) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

19) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проєкти відповідних рішень;

20) за дорученням голови може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

21) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – в межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації;

22) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку;

23) подає на затвердження голови проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

24) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

25) здійснює добір кадрів Департаменту;

26) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

27) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою, центральними органами виконавчої влади.

12. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про державну службу.

13. Утримання Департаменту здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

16. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія, склад та положення про яку затверджується розпорядженням голови.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Директор Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин                                           Сергій ОЛЕЙНІКОВ