Основні завдання, функції, повноваження

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації

1. Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова) і забезпечує виконання покладених на нього завдань у сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

2. Департамент підпорядкований голові, з питань галузевої спрямованості підзвітний і підконтрольний заступнику голови згідно з розподілом обов’язків, а з інших питань, що стосуються діяльності облдержадміністрації, іншим заступникам голови, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству енергетики України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на території області державної та регіональної політики у галузі житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, у тому числі питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергоефективності, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;

2) спрямування роботи відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;

3) внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

4) підготовка, у межах компетенції, пропозицій до проєкту обласного бюджету та подання їх на розгляд голови;

5) здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу відповідно до державних і регіональних програм;

6) забезпечення, у межах повноважень, розроблення пропозицій до проєктів державних і галузевих програм та участь у їх реалізації;

7) сприяння сталій роботі підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
виконує функції розпорядника бюджетних коштів та забезпечує їх ефективне і цільове використання;

3) розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні та реалізації державних програм з питань:

житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

паливно-енергетичного комплексу;

теплопостачання;

питної води, питного водопостачання та водовідведення;

благоустрою населених пунктів;

поводження з побутовими відходами;

поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузі житлово-комунального господарства;

надає методичну допомогу з питань формування тарифів на житлово-комунальні послуги, проведення перерахунків розміру плати за їх надання та з інших питань у межах компетенції;
реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення та гуртожитків;
розглядає спільно з органами місцевого самоврядування питання щодо передачі у комунальну власність з подальшою приватизацією державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;
 бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;
здійснює аналіз стану сфер:

житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

паливно-енергетичного комплексу;

теплопостачання;

питної води, питного водопостачання та водовідведення;

благоустрою населених пунктів;

поводження з побутовими відходами;

поховання;

10) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

11) здійснює контроль за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

12) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та Мінрегіоном;

13) забезпечує, в межах компетенції, реалізацію заходів з енергоефективності відповідно до регіональних програм;

14) вживає заходів щодо покращання роботи з енергоефективності на підприємствах сфери теплопостачання, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

15) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

забезпечує, в межах компетенції, реалізацію повноважень обласної держадміністрації у сферах:

житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

паливно-енергетичного комплексу;

теплопостачання;

питної води, питного водопостачання та водовідведення;

благоустрою населених пунктів;

поводження з побутовими відходами;

поховання;

17) надає пропозиції щодо:

збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів у межах області;

18) забезпечує реалізацію повноважень з питань видачі ліцензій на право здійснення господарської діяльності щодо:

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

19) за дорученням керівництва облдержадміністрації отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатами їх розгляду готує проєкт розпорядження;

20) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов;

21) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій та/або електронній формі;

22) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;

23) за дорученням керівництва облдержадміністрації та у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надає інформацію з ліцензійних справ;

24) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним;

25) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

26) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України», у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

27) на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або рішення суду готує проєкт розпорядження щодо скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково;

28) за розпорядженням голови проводить перевірку додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складає акт за результатами;

29) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку в галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в межах області та вживає заходів для усунення недоліків;

30) бере участь у:

підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проєктів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

31) розробляє проєкти розпоряджень голови, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

32) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами для подання голові інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що відносяться до його компетенції;

33) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

34) у межах повноважень готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

35) розглядає звернення громадян в установленому законодавством порядку;

36) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

38) вживає заходів щодо інформування населення про стан реалізації повноважень, визначених чинним законодавством;

39) здійснює, у межах компетенції, делеговані обласною радою повноваження;

40) у межах повноважень забезпечує виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

42) у межах повноважень забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) забезпечує захист персональних даних, якими володіє Департамент;

44) за розпорядженням голови виконує функції замовника будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів у галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

45) організовує в установленому порядку та у межах повноважень закупівлю товарів, робіт і послуг;

46) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної держадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації у галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, забезпечувати роботу штабів, комісій, робочих груп, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент, у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації, взаємодіє зі структурними підрозділами обласної держадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент через його директора, а також працівників Департаменту відповідно до їх посадових обов’язків (без окремого доручення директора Департаменту) бере участь у судових справах (у порядку самопредставництва органу державної влади).

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою в установленому законодавством порядку та  здійснює в ньому визначені Законом України «Про державну службу» (далі – Закон) повноваження керівника державної служби.

 Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) організовує планування роботи з персоналом Департаменту, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує їх прозорість і об’єктивність відповідно до Закону;

3) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

4) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу Національному агентству з питань державної служби інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад;

5) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби в Департаменті, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

6) присвоює ранги державним службовцям Департаменту;

7) забезпечує підвищення кваліфікації, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

8) здійснює планування навчання працівників Департаменту;

9) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в Департаменті;

10) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Департаменту;

11) приймає, у межах повноважень, рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Департаменту;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

13) подає голові на затвердження Положення про Департамент та посадову інструкцію директора Департаменту;

14) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції його працівників, розподіляє обов’язки між ними;

15) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;

16) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

17) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

18) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

19) за дорученням керівництва облдержадміністрації може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

20) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

21) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації;

22) у межах повноважень видає накази та організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України (м. Харків);

23) подає голові на затвердження проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

24) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

25) здійснює добір кадрів Департаменту;

26) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

27) здійснює самопредставництво Департаменту у місцевих, апеляційних судах, Верховному суді під час розгляду цивільних, кримінальних, господарських адміністративних справ; 

28) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.
Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів  обласної держадміністрації, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії реалізується шляхом видання наказу директора Департаменту, яким воно вводиться в дію.

14. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися наукові ради й комісії.

15. Утримання Департаменту здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 28.02.2002 № 228.

Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

У разі припинення Департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.