від 23 березня 2010 року

ПЛАН заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Луганській області у 2010 році

 

ПЛАН
заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення
корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, в Луганській області у 2010 році

 

 
з/п
Заплановані заходи
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1
2
3
4
1.
 
Розробити та затвердити План заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави
до 1 квітня 2010 р.
 
 
 
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
2.
Продовжити роботу з організації навчання та проведення роз'яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з питань дотримання вимог законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямо-ваності
постійно
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
3.
Розробити процедурні заходи щодо запобігання проявам корупції у процесі виконання посадовими особами службових обов’язків на посадах, робота на яких має високий ризик щодо можливих корупційних проявів (діянь)
до 1 квітня
2010 р.
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
4.
Організувати проведення комплексних перевірок місцевих органів виконавчої влади і структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно дотримання вимог законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про державну службу" та інших актів законодавства щодо протидії корупції.
Надати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування методичну допомогу з питань:
- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;
- організації роботи щодо попередження порушень підлеглими антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;
- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів
протягом року
за окремим планом
відділи: кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області (за згодою)
 
5.
Інформувати Урядового уповноваженого з питань анти-корупційної політики Кабінету Міністрів України та керівництво облдержадміністрації про стан і результати виконання органами влади та правопорядку антикорупційного законодавства у встановленому порядку
до 10.07.2010, до 10.01.2011
 
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
6.
Вживати заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України до осіб, уповноважених на виконання функцій держави при надходженні до держоргану постанови суду про корупційне діяння
у разі надходження
постанов судів
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
7.
3 метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства забезпечити:
- дієву взаємодію органів влади, правопорядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;
- розгляд на засіданнях колегій та нарадах питань дотримання законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією та здійснення скоординованих дій усіх причетних державних органів, організацій і установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню проявів корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством;
- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь. Про результати перевірок інформувати облдержадміністрацію;
 
- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, періодичну ротацію; 
- заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору з кадрового резерву або за іншими процедурами, передбаченими законодавством. Інформацію про перелік вакантних посад в апараті, а також про результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розміщувати на веб-сайтах та у ЗМІ;
- попередження держслужбовців про те, що порушення вимог декларування доходів є підставою для припинення державної служби (пункт 7 статті 30 Закону України "Про державну службу"), а також тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (стаття 9 Закону України "Про боротьбу з корупцією");
- ознайомлення претендентів на зайняття посади державного службовця з вимогами статей 4, 5, 12, 16 Закону України "Про державну службу", статей 5, 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією", загальними правилами поведінки державного службовця в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби. Ретельне вивчення кандидатури при доборі кадрів з метою запобігання порушень статті 16 Закону України "Про державну службу" та статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією";
- застосування для кандидатів на державну службу випробування та стажування на посаді з метою перевірки їх професійних та моральних якостей;
- створення обстановки нетерпимості до всіх порушників Закону України "Про боротьбу з корупцією";
- обов’язкове висвітлення через засоби масової інформації ходу роботи щодо виконання антикорупційного законодавства, а також результатів правозастосовної діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів, спрямованої на боротьбу з корупцією
постійно
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
8.1.
Активізувати роботу щодо посилення персональної відповідальності кожної особи, яка уповноважена на виконання функцій держави, за порушення антикорупційного законодав-ства України
 
 
 
 
Подавати до органів прокуратури та судів вищих інстанцій заяви щодо опротестування складених протоколів та незаконних рішень судів або нового розгляду справи про скоєння корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо особа, якій інкримінується корупційне діяння, переконана у своїй непричетності до правопорушення або злочину
постійно
 
 
 
 
 
 
 
постійно
 
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
особи, уповноважені на виконання функцій держави всіх рівнів
9.
Вжити низку заходів, спрямованих на попередження проявів корупції при витрачанні бюджетних коштів. За наявності підстав матеріали ревізій та перевірок передати правоохоронним органам для притягнення посадових осіб, винних у незаконному та нецільовому використанні бюджетних коштів, до відповідальності згідно з чинним законодавством
протягом року
за окремим планом
головні управління: фінансів та економіки облдержадміністрації, Контрольно-ревізійне управління в Луганській області, ГУМВС України в Луганській області (за згодою)
10.
Проводити звірки за даними прокуратури області, Державної податкової адміністрації, Управління СБУ, Головного управління МВС, територіального управління державної судової адміністрації в Луганській області та місцевих судів щодо порушників антикорупційного законодавства для своєчасного застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та проведення профілактичної роботи
щомісяця
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
11.
З метою викриття фактів корупційних діянь та забезпечення додержання законності провести перевірки діяльності державних органів та установ, які наділені повноваженнями з видачі ліцензій, дозволів тощо. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання вищезазначених функцій
протягом року
ГУМВС України в Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Контрольно-ревізійне управління в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою)
12.
З метою недопущення порушень вимог законодавства під час оформлення прав на земельні ділянки, визначення їх вартості, сплати земельного податку, внесення орендної плати за землю вживати дієвих заходів для попередження корупційних діянь посадових і службових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, причетних до надання земельних ділянок у користування, оренду, передачі у власність, а також продажу та розподілу, у т.ч. природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення
постійно
Головне управління Держкомзему у Луганській області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,
ГУМВС України в Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Контрольно-ревізійне управління в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою), РВ ФДМУ по Луганській області, правоохоронні органи (за згодою)
13.
Забезпечити постійне вжиття заходів, спрямованих на протидію незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, своєчасне виявлення і руйнування корупційних зв’язків та схем ухилення від його сплати, проведення оперативно-розшукових дій щодо виявлення суб'єктів господарювання - посередників, які спеціалізуються на незаконному відшкодуванні податку на додану вартість, та запобігання злочинам у цій сфері
постійно
ДПА в Луганській області, ГУМВС України в Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці
(за згодою)
14.
Здійснити заходи щодо виявлення корупційних схем суб'єктів господарювання - посередників (передусім, на ринку нафтопродуктів, енергетики, у вугільній та металургійній галузях, агропромисловому комплексі, сфері обігу спирту і алкогольних напоїв), через які проводяться незаконні операції з виведення з легального до тіньового обігу коштів, розкрадання майна, ухилення від оподаткування, створення штучної збитковості
протягом року
головні управління: промисловості та розвитку інфраструктури, економіки, агропромислового розвитку облдержадміністрації,
ГУМВС України в Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою)
15.
Вжити скоординованих заходів антикорупційної спрямованості для недопущення незаконного ввезення (вивезення) через державний кордон високоліквідних товарів, енергоносіїв, сировини, продуктів харчування тощо, а також їх реалізації на території області. Забезпечити координацію спільних дій з припинення діяльності таких злочинних угруповань, у тому числі тих, що мають міжнародні зв'язки. Удосконалити порядок використання інформації про стійкі організовані групи чи злочинні організації, що займаються контрабандною діяльністю, незаконною міграцією, а також з виявлення фактів хабарництва і корупції
протягом року
Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України в Луганській області, ДПА в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін (за згодою)
 
 
 
 
16.
Здійснити перевірки відповідності регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування чинному законодавству з метою усунення передумов для проявів корупції і службових зловживань, які стримують чи обмежують розвиток підприємницької діяльності в області
протягом року за окремим
планом
представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області (за згодою)
17.
З метою виявлення та припинення зловживань з боку посадових осіб органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та інших державних органів при узгодженні дозволів на функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів, а також з видобутку корисних копалин, стосовно відповідності їх діяльності вимогам чинного законодавства провести перевірки зазначених структур
протягом року за окремим
планом
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації, представництво Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, ГУМВС України в Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою)
18.
Проаналізувати стан виконання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог нормативних актів щодо подання відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, про себе і членів своєї сім'ї за 2009 рік
II квартал 2010 р.
відділи: кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області ( за згодою)
19.
Проводити заняття за актуальними питаннями боротьби з корупцією в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців (за його планами) з метою попередження протиправних діянь з боку працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій, а також підвищення рівня їх правової підготовки
протягом року
Комунальний заклад «Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», відділи: кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
20.
Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних діянь, для своєчасного поповнення банку даних на зазначених осіб і подальшого використання у кадровій роботі
щомісяця
відділи: кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
21.
Для всебічного та об'єктивного висвітлення діяльності органів влади та правопорядку, спрямованої на запобігання та подолання корупції, інших посадових зловживань, готувати матеріали та публікації в електронних і друкованих ЗМІ, теле- та радіопередачі за темами:
- організаційні та практичні заходи органів влади та правопорядку щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють скоєнню правопорушень з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- стан та результати боротьби з корупцією в області;
- запровадження та зміцнення інститутів громадського суспільства, додержання вимог чинного законодавства, встановлення відносин між органами влади і громадянами на засадах доброчинності, взаємоповаги і взаємодопомоги;
- формування громадської думки щодо неприйнятності, шкідливості, осуду корупційних діянь, а також необхідності активної участі населення в їх запобіганні та виявленні
протягом року
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, міські голови, голови райдержадміністрацій, прес-центри правоохоронних і контролюючих органів
22.
 У 5-денний термін після отримання повідомлень із судів про притягнення підлеглих осіб, уповноважених на виконання функцій держави, до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних діянь вирішувати питання щодо перебування таких осіб на займаних посадах, про що негайно повідомляти облдержадміністрацію
у разі отримання постанови суду
міські голови, голови райдержадміністрацій, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади