ПЛАН заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь і інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави в Луганській області у 2008 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головою обласної
держадміністрації
О.М.Антіповим
" 21 " січня 2008 року
 
ПЛАН
заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь і інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави в Луганській області у 2008 році
 
з/п
Заплановані заходи
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1.
 
Продовжити роботу з виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією", заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та комплексної програми профілактики злочинності 2007-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2006 № 6/17
постійно
 
 
 
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
2.
Рекомендувати розглянути стан виконання у 2007 році Закону України «Про боротьбу з корупцією» на нарадах у голів райдержадміністрацій, районних рад, міських голів, керівників підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та визначити шляхи усунення недоліків
лютий 2008 р.
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
3.
Розробити плани заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи щодо протидії корупційним діянням та посадовим злочинам
 
І квартал
2008 р.
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
4.
Розробити процедурні заходи щодо запобігання проявам корупції у процесі виконання посадовими особами службових обов’язків на посадах, робота на яких має високий ризик щодо можливих корупційних проявів (діянь)
І квартал
2008 р.
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
5.
Організувати проведення комплексних перевірок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно додержання вимог законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та інших актів законодавства щодо протидії корупції.
Надати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування методичну допомогу з питань:
- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;
- організації роботи щодо попередження порушень підлеглими антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;
- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них правоохоронних органів
 
протягом року
за окремим планом
відділи взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи та кадрової роботи апарату облдержадміністрації, Управління державної служби Головного управління держслужби України
(за згодою)
 
6.
Інформувати Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів України, Головдержслужбу та керівництво облдержадміністрації про стан та результати виконання органами влади та правопорядку антикорупційного законодавства у встановленому порядку
до 15.07.2008 до 15.01.2009
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
7.
3 метою виконання антикорупційного законодавства забезпечити:
- дієву взаємодію органів влади, правопорядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;
- розгляд на засіданнях колегій та нарадах питань дотримання законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією та здійснення скоординованих дій усіх причетних державних органів, організацій і установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню корумпованості серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- своєчасне застосування до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством, та інформування правоохоронних органів про факти корупції;
- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь. Про результати перевірок інформувати облдержадміністрацію;
- надання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про доходи та зобов'язання фінансового характеру про себе і членів сім'ї до 15 квітня п.р. у порядку і на підставах, передбачених статтями 13 Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також ст. 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією";
- застосування для кандидатів на державну службу випробування та стажування на посаді з метою перевірки їх професійних та моральних якостей;
- обов'язкове проведення з особами, які претендують на заміщення посад в державних органах, співбесід з роз'яснення вимог законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та Загальних правил поведінки державного службовця щодо встановлених ними обмежень, а також відповідальності за їх порушення;
- надання до 5 липня 2008 р. і 5 січня 2009 р. аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 №1785, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1461;
- вжиття заходів щодо посилення відомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі державних органів, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов'язаних із корупцією;
- обов’язкове висвітлення через засоби масової інформації ходу роботи щодо виконання антикорупційного законодавства, а також результатів правозастосовної діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів, спрямованої на боротьбу з корупцією
постійно
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
8.
Вжити низку заходів, спрямованих на виявлення проявів корупції при витрачанні бюджетних коштів. При наявності підстав, матеріали ревізій та перевірок передати правоохоронним органам для притягнення посадових осіб, винних у незаконному та нецільовому використанні бюджетних коштів, до відповідальності згідно з чинним законодавством
протягом року
за окремим планом
Контрольно-ревізійне управління в Луганській області, управління МВС України в Луганській області (за згодою)
9.
Проводити звірки за даними прокуратури області, управлінь: СБУ, МВС в Луганській області, місцевих судів щодо порушників антикорупційного законодавства для своєчасного застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", та проведення профілактичної роботи
щомісяця
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
10.
З метою викриття фактів корупційних діянь та забезпечення додержання законності провести перевірки діяльності державних органів та установ, які наділені повноваженнями з видачі ліцензій, дозволів тощо. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання вищезазначених функцій
протягом року
управління МВС України в Луганській області, управління СБУ в Луганській області, Контрольно-ревізійне управ-ління в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою)
11.
З метою недопущення порушень вимог законодавства під час оформлення прав на земельні ділянки, визначення їх вартості, сплати земельного податку, внесення орендної плати за землю вживати дієвих заходів для виявлення корупційних діянь посадових і службових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до надання земельних ділянок у користування, оренду, передачі у власність, а також продажу та розподілу, у т.ч. природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення
постійно
Головне управління земельних ресурсів в Луганській області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, РВ ФДМУ по Луганській області, правоохоронні органи (за згодою)
12.
Забезпечити постійне вжиття заходів, спрямованих на протидію незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, своєчасне виявлення і руйнування корупційних зв’язків та схем ухилення від його сплати, проведення оперативно-розшукових дій щодо виявлення суб'єктів господарювання - посередників, які спеціалізуються на незаконному відшкодуванні податку на додану вартість, та запобігання злочинам у цій сфері
постійно
ДПА в Луганській області, управління: МВСУ, управління СБУ в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці (за згодою)
13.
Здійснити заходи щодо виявлення суб'єктів господарювання - посередників (передусім, на ринку нафтопродуктів, енергетики, у вугільній та металургійній галузях, агропромисловому комплексі, сфері обігу спирту і алкогольних напоїв), через які проводяться незаконні операції з виведення з легального до тіньового обігу коштів, розкрадання майна, ухилення від оподаткування, створення штучної збитковості
II квартал
Головні управління: промислової політики, економіки, агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління МВСУ в Луганській області, управління СБУ в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою)
14.
Вжити скоординованих заходів для недопущення незаконного ввезення (вивезення) через державний кордон високоліквідних товарів, енергоносіїв, сировини, продуктів харчування тощо, а також їх реалізації на території області. Забезпечити координацію спільних дій з припинення діяльності таких злочинних угруповань, у тому числі тих, що мають міжнародні зв'язки. Удосконалити порядок використання інформації про стійкі організовані групи чи злочинні організації, що займаються контрабандною діяльністю, незаконною міграцією, а також з виявлення фактів хабарництва і корупції
протягом року
управління СБУ в Луганській області, управління МВСУ в Луганській області, ДПА в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін (за згодою)
 
 
 
 
15.
Здійснити перевірки відповідності регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування чинному законодавству з метою усунення передумов для проявів корупції і службових зловживань, які стримують чи обмежують розвиток підприємницької діяльності в області. При виявленні порушень вжити заходів щодо їх усунення
протягом року за окремим
планом
представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, (за згодою), відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
16.
Для виявлення та припинення проявів корупції і службових зловживань з боку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері єдиної державної регуляторної політики, реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, подальшого розвитку підприємств всіх форм власності здійснити перевірки відповідних підрозділів районних рад і міськвиконкомів
протягом року за окремим
планом
представництво Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області (за згодою), відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
17.
З метою виявлення та припинення зловживань з боку посадових осіб органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та інших державних органів при узгодженні дозволів на функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів, а також з видобутку корисних копалин, зокрема вугілля, стосовно відповідності їх діяльності вимогам чинного законодавства провести перевірки зазначених структур
протягом року за окремим
планом
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації, представництво Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, управління: МВСУ в Луганській області, СБУ в Луганській області, ДПА в Луганській області (за згодою), відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
18.
Запропонувати прокуратурі Луганській області вивчити та узагальнити практику виконання посадовими особами державних органів, установ та організацій подань, інших документів прокурорського реагування з питань усунення причин та умов, що сприяють проявам корупції, постанов суду про накладення адміністративних стягнень за корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією та вжити заходів щодо посилення відповідальності за їх недопущення
III квартал
прокуратура Луганської області (за згодою), відділи взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи та кадрової роботи апарату облдержадміністрації
19.
Проаналізувати стан виконання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог нормативних актів щодо подання відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, про себе і членів своєї сім'ї за 2007 рік
II квартал 2008 р.
відділи кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
20.
Подати до апеляційного суду пропозиції стосовно узагальнення щопівріччя судової практики розгляду кримінальних справ, порушених за злочинами з ознаками корупції, та протоколів про вчинення корупційних діянь або інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, що складені відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією"
липень
2008 р.
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
21.
Проводити заняття за актуальними питаннями боротьби з корупцією в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців (за його планами) з метою попередження протиправних діянь з боку працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій, а також підвищення рівня їх правової підготовки
протягом року
Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, відділи кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
22.
Надавати облдержадміністрації відомості про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння та скоєння посадових злочинів, а також порушення фінансово-бюджетної дисципліни для своєчасного вжиття всіх передбачених чинним законодавством заходів реагування з протидії корупції
протягом року до 5 числа – щомісяця
управління: МВСУ в Луганській області, СБУ в Луганській області, територіальне управління Державної судової адміністрації, КРУ в Луганській області (за згодою)
23.
Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних діянь, для своєчасного поповнення банку даних на зазначених осіб і подальшого використання у кадровій роботі
щомісяця
відділи кадрової роботи та взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
24.
Для всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності органів влади та правопорядку, спрямованої на запобігання та подолання корупції, інших посадових зловживань, підготувати матеріали та публікації у електронних і друкованих ЗМІ, теле- та радіопередачі за темами:
 
- організаційні та практичні заходи органів влади та правопорядку щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють скоєнню правопорушень з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- стан та результати боротьби з корупцією, іншими посадовими злочинами інформують про викриття порушників та притягнення їх до відповідальності;
- запровадження та зміцнення інститутів громадського суспільства, додержання вимог чинного законодавства, встановлення відносин між органами влади і громадянами на засадах доброчинності, взаємоповаги і взаємодопомоги;
- формування громадської думки щодо неприйнятності, шкідливості, осуду корупційних діянь, а також необхідності активної участі населення в їх запобіганні та виявленні
протягом року
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, прес-центри правоохоронних і контролюючих органів, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
25.
На виконання вимог Президента України від 10.05.2007
№ 1-1/711 керівникам державних установ та організацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, відділів та управлінь облдержадміністрації у 5-денний термін після отримання повідомлень з судів про притягнення підлеглих держаних службовців до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних діянь вирішувати питання щодо перебування таких держслужбовців на займаних посадах, про що негайно повідомляти облдержадміністрацію
у разі отримання повідомлення
керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
 
 
 
Заступник голови
облдержадміністрації
М.В.ЗАПОРОЖЦЕВ