Положення про відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення

Затверджено
розпорядженням голови
обласної держадміністрації
"21" грудня 2000 р. №781

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику голови-керівнику апарату обласної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації.

2.2. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань інформатизації області.

2.3. Організація, координація та контроль за формуванням і виконанням регіональної програми інформатизації, регіональних частин відповідних галузевих програм інформатизації.

2.4. Координація взаємодії облдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з проблем інформатизації.

2.5. Сприяння у фінансуванні регіональних програм інформатизації в межах виділених бюджетних та позабюджетних коштів і контроль за їх використанням.

2.6. Забезпечення впровадження в облдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів облдержадміністрації.

2.7. Забезпечення впровадження безпосередньо в апараті облдержадміністрації системи технічного захисту інформації.

2.8. Організація збору та аналітична обробка необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації регіону.

2.9. Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них.

2.10. Координація діяльності райдержадміністрацій з питань інформаційного забезпечення.

2.11. Створення умов усунення інформаційного монополізму на відкриті інформаційні ресурси.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ бере участь у формуванні проектів регіональної програми інформатизації, програми соціально-економічного розвитку регіону, складанні проекту бюджету області в частині політики інформатизації.

3.2. Організовує проведення аналізу стану й прогнозу процесу інформатизації та підготовку проекту щорічної доповіді про стан інформатизації регіону.

3.3. Розглядає документи та звернення, що стосуються питань інформатизації, внесені до облдержадміністрації, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників.

3.4. Готує проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників райдержадміністраціям, іншим підвідомчим органам державної виконавчої влади, установам і організаціям щодо організації виконання актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.

3.5. Здійснює інформаційне й методичне забезпечення організації та виконання робіт за програмами та проектами інформатизації, бере участь у проведенні їх експертизи.

3.6. Розробляє пропозиції щодо проектів планів роботи облдержадміністрації, здійснює контроль за своєчасним поданням районними державними адміністраціями проектів рішень, доповідей та інших матеріалів відповідно до зазначених планів і доручень голови облдержадміністрації, бере участь у підготовці проектів звітів про діяльність облдержадміністрації.

3.7. Розробляє пропозиції про вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади, розвиток взаємовідносин облдержадміністрації з органами виконавчої влади вищого та нижчого рівнів, органами місце вого самоврядування, громадськими організаціями.

3.8. Здійснює перевірку виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями завдань, визначених за гальнодержавними та регіональними програмами, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, постанов та доручень Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності відділу.

3.9. Забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій.

3.10. Здійснює забезпечення та обслуговування засобами обчислювальної техніки апарату облдержадміністрації.

3.11. Здійснює адміністрування електронного депозитарію інформаційних ресурсів регіону щодо вирішення питань, пов'язаних з формуванням, транспортуванням, збереженням, захистом і використанням інформаційних ресурсів.

3.12. Забезпечує заходи здійснення безпеки інформаційних ресурсів облдержадміністрації та підтримки їх у працездатному стані в процесі експлуатації системи.

3.13. Організує заходи щодо впровадження системи моніторингу регіональних інформаційних ресурсів, необхідних для Інформаційно-аналітичного забезпечення облдержадміністрації.

3.14. Здійснює оцінку якості та повноти ведення реєстрів регіональних інформадійних ресурсів; організовує створення умов для формування ринку інформаційних ресурсів І послуг з метою надання їх органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям різних форм власності відповідно до чинного законодавства.

3.15. Створює умови впровадження та супроводження єдиної інформаційно - технологічної системи взаємодії користувачів.

3.16. Організує координацію діяльності відповідних підрозділів облдержадміністрації з питань оперативності передачі Інформації, забезпечення регламентованого доступу користувачів до баз даних облдержадміністрації, сумісності застосованих програм і апаратних засобів.

3.17. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва облдержадміністрації, відповідно до своєї компетенції, шляхом:

 • розробки пропозицій, щодо створення та підтримки мережі інформаційних джерел;
 • організації приймання, первинної аналітичної обробки та збереження Інформації електронних засобів масової інформації.

3.18. Забезпечує виконання облдержадміністрацією функцій державного замовника з питань: проектування засобів інформатизації та інформаційних систем; закупівлі, установки й супроводження в експлуатації засобів інформатизації, інформаційних систем апарату облдержадміністрації; отримання (придбання), первинної аналітичної обробки необхідної Інформації та її поширення в порядку, установленому керівництвом облдержадміністрації.

3.19. Організує і проводить разом з підрозділами облдержадміністрації

 • господарським відділом - розрахункові операції й оформлення договорів, облік та інвентаризацію засобів обчислювальної техніки і витратних і замінюваних матеріалів і частин;
 • з відділом режимно-секретної роботи - питання створення, забезпечення функціонування та розвитку системи захисту інформації;
 • підрозділами облдержадміністрації - питання створення та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення облдержадміністрації, питання безпосереднього інформаційного забезпечення їх діяльності.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

4.1. Структура відділу визначається розпорядженням голови облдержадміністрації.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади головою облдержадміністрації.

4.3. Для здійснення функцій, покладених на відділ, його керівник та інші працівники, які є державними службовцями, наділяються необхідними правами і несуть відповідальність згідно із Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, цим Положенням і посадовими інструкціями.

4.4. Права та обов'язки працівників відділу визначаються відпові дними посадовими інструкціями.

4.5. Працівники відділу повинні володіти основами технології електронного оброблення даних, мати досвід роботи з програмним та технічним забезпеченням, методиками ведення баз даних, підготовки інформаційних матеріалів.

4.6. Начальник відділу здійснює керівництво діяльності відділу і несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань, визначає права та обов'язки працівників відділу, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадмістрації.

4.7. Свою діяльність відділ організовує шляхом:

 • взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування щодо реалізації програм і проектів інформатизації з іншими підрозділами облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;
 • участі його фахівців у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо;
 • стажування працівників відділу з метою обміну досвідом роботи та підвищення фахового рівня;
 • використання сучасних інформаційних технологій одержання інформації, використання існуючих і замовлення створення власних баз даних, оглядів тощо;
 • проведення робочих нарад (семінарів) із залученням керівників облдержадміністрації, заслуховування звітів співробітників про виконану роботу;
 • складання поточних і перспективних планів роботи та контролю за їх виконанням.

4.7. Якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій досягається використанням можливостей сучасних інформаційних технологій та систем в процесі його повсякденної діяльності.