Додаток до наказу Міністерства соціальної політики України

Додаток до наказу Міністерства соціальної політики України від ______________ № ______                           МАКЕТ територіальної (місцевої) програми зайнятості населення на період до 2017 року     (під час розроблення проекту територіальної (місцевої)  програми зайнятості населення використання запропонованих у макеті показників є обов’язковим)                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________________               (назва  органу місцевого самоврядування;        _________________________________                     дата і номер рішення)                 ПРОГРАМА   зайнятості населення ____________________________________ (назва регіону)   на період до 2017 року         І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення ______________________________ за попередній період       (АР Крим; області; м. Києва; м. Севастополя)     (наводиться аналітична інформація про соціально-економічний розвиток регіону  (в узагальненому вигляді), у тому числі стан ринку праці у регіоні, виконання завдань та заходів щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку праці; додатково надається інформація про створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки регіону, у тому числі в результаті здійснення заходів підтримки малого та середнього підприємництва, у сільському господарстві, в результаті реалізації державних цільових програм, інвестиційних та інфраструктурних проектів на території регіону; обсяг інформації – 2-4 сторінки).   II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці   (наводиться інформація про перспективи соціально-економічного розвитку регіону, у тому числі розвитку ринку праці; обсяг інформації - 2-4 сторінки)   ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року   (наводиться найменування напряму (заходу), виконавці (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації за участю сторін соціального діалогу), строк виконання, джерело фінансування (у разі якщо створення нових робочих місць передбачається під час реалізації державних цільових програм (інфраструктурних проектів), що фінансуються з державного (місцевого) бюджету, слід вказувати назву програми (проекту).   Орієнтовна структура (на основі положень Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, із врахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону): 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць: - підвищення заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, підвищення рівня зайнятості сільського населення, сприяння працевлаштуванню молоді у сільській місцевості; сприяння підвищенню підприємницької ініціативи громадян, зміцненню державно-приватного партнерства, розвитку індустріальних парків; посилення співпраці виконавців державних цільових програм і Державної служби зайнятості України з метою укомплектування безробітними створених робочих місць; сприяння організації та виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру. 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення: - сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві; забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних (зокрема, навчання за інтегрованими професіями) та сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями. 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції: - посилення співпраці з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та здійснення контролю за застосуванням праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості; реалізація заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропонування робочої сили на регіональних ринках праці з урахуванням можливостей працевлаштування і надання житла. 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: - сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення; сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю; вдосконалення діяльності молодіжних центрів праці з метою підвищення якості надання послуг молоді.   від 12.03.2013 р. № 1