Прес-центр15 грудня 2021, 16:12

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер»

Конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.11.2021 № 750 «Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад».

Місцезнаходження та юридична адреса Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» (далі – Підприємство): вул. Побєди, 1-А, м. Кремінна, Луганська область, Україна, 92905.

Фактичне місцезнаходження Підприємства: вул. Побєди, 1-А, м. Кремінна, Луганська область, Україна, 92905.

Основні напрями діяльності Підприємства:

1) надання населенню медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення його здоров’я;

2) надання амбулаторної (консультативної) та стаціонарної лікувально-діагностичної високоспеціалізованої онкологічної медичної допомоги на рівні сучасних технологій третинного рівня, створення умов для забезпечення її доступності та управління лікувально-діагностичним процесом;

3) забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) впровадження результатів наукових досліджень у галузі охорони здоров’я;

5) впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики,  лікування онкологічних захворювань;

6) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контроль за видачею листків непрацездатності;

7) направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

8) придбання, зберігання, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

9) взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення надання медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

10) спільно з органом управління координація роботи:

онкологічних закладів охорони здоров’я, онкологічних відділень та кабінетів закладів охорони здоров’я області з надання онкологічної допомоги населенню;

закладів охорони здоров’я з питань впровадження та виконання скринінгових програм щодо раннього виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинної патології;

11) контроль за станом надання онкологічної допомоги в закладах охорони здоров’я області та дотриманням клінічних протоколів діагностики і лікування онкологічних хворих (за завданням органу управління або самостійно);

12) виконання моніторингу й аналізу стану надання онкологічної допомоги населенню та визначення основних пріоритетів протиракової боротьби;

13) участь у проведенні широкої протиракової пропаганди серед населення із залученням засобів масової інформації;

14) надання консультативно-методичної допомоги з питань профілактики, своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних захворювань, лікування та диспансерного нагляду за хворими відповідних категорій;

15) підготовка лікарів-інтернів, середнього медичного персоналу, забезпечення проходження практики студентів вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації;

16) підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу на базі Підприємства;

17) організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів,                              науково-практичних конференцій, наукових форумів, засідань «круглого столу», семінарів тощо;

18) видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

19) видавництво наукової та монографічної літератури;

20) навчально-методична, науково-дослідницька робота;

21) здійснення санітарно-гігієнічних, протипожежних заходів та дотримання правил техніки безпеки;

22) провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

23) здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості
лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

Статут Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.06.2021 № 405 (додається).

 

Структура Підприємства:

адміністративно-управлінський та господарсько-обслуговуючий персонал;

бухгалтерська служба;

загально-лікарняний персонал;

поліклінічне відділення;

приймальне відділення;

стаціонарні відділення (хірургічне відділення № 1 на 20 ліжок, хірургічне відділення № 2 на 20 ліжок, хіміотерапевтичне відділення на 30 ліжок, анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії, операційний блок, відділення променевої діагностики;

обласний канцер-реєстр;

клініко-діагностична лабораторія в бактеріологічним, біохімічним, імунологічним відділами;

цитологічна лабораторія;

харчоблок;

централізоване стерилізаційне відділення.

Затверджено кошторисні призначення на 2021 рік для фінансового забезпечення діяльності Підприємства у сумі 38 181 013 гривень.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюється з
«16» грудня 2021 р. до «29» грудня 2021 р. секретарем конкурсної комісії за адресою: просп. Центральний, 59,  м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406 (кабінет 207 Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
тел.: (+38 0645) 21611, факс: (+38 0645) 21611, е-mail: medic@loga.gov.ua.

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер», для участі у конкурсі претендентом особисто або надсилається поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»;

стаж роботи на керівних посадах: 7 років.

 

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

 

Умови оплати праці генерального директора Підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного контрактом і фактично відпрацьованого часу;

премії за підсумками роботи за квартал – у розмірі до двох місячних його посадових окладів та за рік – у розмірі восьми місячних його посадових окладів відповідно до положення про преміювання за погодженням з наймачем в особі Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

грошової допомоги у разі виходу на пенсію – у розмірі не більш як шість посадових окладів.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 30.12.2021 о 09:00.

Дату, час та місце заслуховування конкурсних пропозицій буде вирішено на засіданні комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Луганської обласної державної адміністрації за адресою: просп. Центральний, буд. 59,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область (кабінет № 209 Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації).

 

Додатки до цього оголошення можна завантажити за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1NLuJXaYqnlXug6xBKAwY7IH-5scmCwQj/view».